فوائد بیشمار کار وتلاش برای جامعه مسلمانان
40 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کشوری که هدفهای بزرگ دارد ویکی از اهدافش آنست که 15سال دیگر مقام اول علمی واقتصادی خاورمیانه را کسب کند باید تلاش مضاعف داشته باشد.هم مسئولین وکارگزاران وهم اقشار مختلف مردم از مردان گرفته تازنان.مخصوصا مسئولین در وصول به هدف بزرگ فراگیری پیشرفت وعدالت دربین همه اقشار، باید همت کنندو جوانان وافراد دارای استعداد در ابعاد علمی وفناوری مجاهدت نمایند.