آسیب های مداحی وعزاداری
45 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ومن یعظم شعائرالله فانها من تقوی القلوب {حج32} آسیبهای هیئات عزاداری ومداحان وذاکرین اهل بیت ع 1-فاصله گرفتن از علماء وروحانیت 2-عدم مشورت در مداحی ،با افراد اهل فن (شعرا ومداحان جوان قبل از آنکه کاری را در جامعه ترویج دهند بایک فرد متخصص مشورت کنند تا خدای نکرده از اهداف حسینی دور نشوند) 3-غلّو در مدح ائمه ع (خود را حسین اللهی و زینب اللهی و علی اللهی وامثال آن خواندن جزو بدعتهای خطرناک است) (نقل است در زمان آقا امیرالمومنین علی ع بعضی علی ع را خدا خطاب کردند.حضرت آنهارا دستگیر کرد وچون توبه ننمودند آنها را به آتش سوزاند) 4-ایجاد مزاحمت برای مردم (عزاداری مستحب است وایجاد مزاحمت برای مردم مانند راهبندان یا ایجاد مزاحمت صوتی حرام است) 5-اهمیت دادن به چیزهائی که جزو عزاداری نیست مانند اهمیت دادن به علم وکتل وطبل زنی (آیه الله جوادی آملی فرمودند باید علم ها از هیئتها جمع آوری شود) و...