اعتقاد به حضرت مهدی (عج)
43 بازدید
ناشر: صرفی پور
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-8436-15-0
سال نشر: 1387
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بررسی ابعاد اعتقاد به حضرت مهدی (عج) و ارایه تصویری از حکومت ان حضرت و غیبت و ظهور ان حضرت از منظری قرانی و روایی است. در این نوشتار نخست به معرفی ابعاد شخصیت حضرت مهدی در قران و روایات پرداخته شده و سپس نشانه های ظهور ان حضرت بیان می گردد. انگاه به سیمای حکومت جهانی امام زمان اشاره شده و ویژگی های ان حکومت از قبیل ظلم ستیزی فقرزدایی ریشه کنی فساد مبارزه با جهل رفاه و معیشت مردم حاکمیت دین الهی گسترش امنیت و عدالت ابادانی دنیا رونق کشاورزی رجعت اولیاء الهی بدعت ستیزی اجرای کامل حدود الهی پیشرفت علوم مادی و اشاعه فرهنگ قران بیان گردیده است. نگارنده همچنین بر لزوم اعتقاد به این مباحث تاکید ورزیده است.